มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 1,840,000 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (แถวยืนคนที่ 10 จากซ้าย)
เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ ด้านเภสัชศาสตร์

(แถวยืนจากซ้ายไปขวา) อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อ.ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางปัญจภา สมันจิตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
ผศ.ภญ.ภัทราวดี บูรณะตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ภก.ดร.ศรัณย์ ตันตราวงศา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, อ.ดร.ภก.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อ.ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
ศ.(พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ, ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช,
ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล ผู้จัดการสมาคมเภสัชกร
อุตสาหการ(ประเทศไทย), อ.ดร.ภก.ณัฐกรณ์ ใบแสง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, พันเอกหญิง ภญ.อิษฎา ศิริมนตรี
นายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย), ภญ.สุหัสชา กั้งแฮ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์,
ภก.วิฑูรย์ ริ้วเหลือง อนุกรรมการมูลนิธิฯ, รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัช-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
รศ.ดร.ภก.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสุภัคพร พงษ์พันธุ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

(แถวกลางจากซ้ายไปขวา) นายณัฐพงศ์ กันชนะ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, นายวุฒิชัย ประยงค์สุข,
นายสรายุทธ์ บุญธรรม นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายชนะทรัพย์ มะโนยศ, นายอนุกูล วงศาสนธิ์
นักศึกษาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, นายสิรวิชญ์ เรืองอร่าม นักศึกษาปีที่ 4 ประธานนักศึกษาโครงการค่ายหมอยา
สร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ปี 2562 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ภก.วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ภก.กฤษณ์ สรวมชีพ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลตราด

(แถวนั่งจากซ้ายไปขวา) ภญ.นีรชา พลอินทร์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, นางสาววริษฐา คุณเที่ยง
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นางสาวรักชนิตย์ ธิปันแก้ว, นางสาวภัทรณี วัฒนศรี นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางสาวพัชรินทร์ ศิลป์ท้าว นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, นางสาวธนภรณ์ ใหม่วัน
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภญ.ศุภานันท์ ปึงเจริญกิจกุล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี