ประชุมดูแลผู้ป่วย ระหว่างแพทย์และเภสัชกรประจำบ้าน

เรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช