ภาพกิจกรรมงานวิจัย

“โครงการงานวิจัยฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพชนิดยาเดี่ยว ยาคู่ผสมกลไกของการดื้อยาของเชื้อ

Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยา colistin และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ”