พิธีมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในโครงการฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA

โครงการค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพ

และเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี