แรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิ

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เห็นการทำงานของบิดามาตั้งแต่เด็ก ของคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายคนเดียว ของ อาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  เภสัชกรไทยท่านแรกที่สำเร็จปริญญาโท เภสัชศาสตร์ (Master of Science in Pharmacy) จาก Philadelphia College of Pharmacy and Science

คุณธีระพงศ์ ได้ตระหนักถึงความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของบิดา ที่มีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม โดยท่านเป็นผู้สร้างรากฐานการจัดการเรียนการสอนนิสิตเภสัช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479  และได้พัฒนาการสอนให้มีคณาจารย์หลายท่าน เปิดสอนในระดับขั้นประกาศนียบัตร  และ3 ปีต่อจากนั้นได้ขยายหลักสูตรถึงขั้นปริญญา มีตึกเรียนของแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกับการบริหารการเรียน การสอนในต่างประเทศ

อาจารย์เกษมและคณาจารย์อีกหลายท่าน ได้ผลักดันให้มีการขยายหลักสูตรเป็น 4 ปี เมื่อเรียนจบนักศึกษา จะได้รับปริญญาเภสัชกรรมศาสตร์บัณฑิต  นอกจากนี้อาจารย์เกษมยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่เลือกศึกษาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม เพื่อที่จะจัดทำหลักสูตรวิชาเภสัชอุตสาหกรรม  โดยนำมาสร้างเภสัชกรให้สามารถออกไปดำเนินการผลิตยาเป็นระบบอุตสาหกรรมได้ เป็นการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรให้กว้างมากยิ่งขึ้น

ด้วยความรู้ความสามารถดังกล่าว ท่านจึงได้รับเลือกเป็นนายกเภสัชกรรมสมาคม ในปี พ.ศ.2489 อาจารย์เกษมจึงเป็นแบบอย่างที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการเภสัชกรรมอย่างมีคุณอเนกอนันต์ตลอด ระยะเวลากว่า 40 ปี

ท่านได้จากไปเมื่อ พ.ศ. 2519  นำมาซึ่งความตั้งใจของคุณธีระพงศ์ ที่ต้องการสืบสานปณิธานต่อจากบิดา และเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์เกษม ให้เภสัชกรรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเภสัชกรรุ่นเก่า  และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างต่อยอดความมานะพยายาม และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรได้อย่างเต็มภาคภูมิ คุณธีระพงศ์ จึงได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2559  เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และด้วยแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม จึงได้ก่อเกิดมูลนิธินี้ขึ้น เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และเพื่อเภสัชกรที่เป็นส่วนสำคัญในบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไป