ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Ambulatory care)

ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62)

การฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU)

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62)

วิทยากร work shop งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรงานเภสัชกรรมการผลิต

เรื่อง Update Enteral & Parentheral Nutrition Therapy

1-2 สค 62 ณ โรงแรม Amara Bangkok