คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายกสภาเภสัชกรรม
  กรรมการ
 • นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
  กรรมการ
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  กรรมการ
  (ประเทศไทย)
 • นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
  กรรมการ
  (ประเทศไทย)
 • นายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ
  กรรมการ
  (ประเทศไทย)