มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
จำนวน 23 ทุน เป็นเงิน 1,797,265 บาท
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (แถวยืนคนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ
ด้านเภสัชศาสตร์

(แถวยืนจากซ้ายไปขวา) ภญ.สมาพร แนวฤทธิกุล รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ, ดร.ภก.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภญ.รัชนู เจริญพักตร์ เภสัชกรชำนาญการ สถาบันบำราศนราดูร, ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ศ.(พิเศษ)ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ, ผศ.ดร.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ประธานคณะอนุกรรมการ ศ.ศ.ภ.ท., ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.ภก.บุญส่ง หวังสินทวีกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ภก.สมเกียรติ กิจมังสา ประธานคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ, ภก.วิฑูรย์ ริ้วเหลือง อนุกรรมการมูลนิธิฯ,
นางสุภัคพร พงษ์พันธุ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ

(แถวกลางจากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาวอังคณา เสมอสา นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายอรรถพล ศักดามาศ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นายภูมัย แจ่มสุวรรณกุล
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, นายสิรภพ ต่ายวัลย์ ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธนเดช เพชรสุริยา นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ภก.ภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ภญ.สุนิสา คำเหล็ก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(แถวนั่งหน้าจากซ้ายไปขวา) นางสาวณัฏฐณิชา ชูทิพย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์
และนางสาวทิพย์สุดารัตน์ พรมเคน นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นางสาวพิรญาณ์ ยอดเทพ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นางสาวศรสวรรค์ นนที นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ร.ต.อ.ภญ.พัชรินทร์ มิตรสันติสุข เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลตำรวจ, ภญ.กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางสาวกนกวรรณ กิมิเส เภสัชกรระดับปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมะรัง จังหวัดสตูล, นางสาวธนิศา เล็กน้อย เภสัชกรระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลบุรี