โครงการวิจัย อุบัติการณ์ ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาฉีดอินโดเมทาซินในทารกแรกเกิด

       ภาพถ่ายระหว่างงานวิจัย อุบัติการณ์ ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาฉีดอินโดเมทาซินในทารกแรกเกิดที่มีหลอดเลือดแดงดักตัส อาร์เทอริโอซัสยังเปิด (Incidence, risk and risk factors for acute kidney injury associated with the use of indomethacin injection in neonatal patent ductus arteriosus) ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด