กิจกรรมมอบทุนเดือนเมษายน 2560

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ ด้านเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ  รองประธานคณะอนุกรรมการ (คนยืนกลาง) , ภญ.สมาพร แนวฤทธิกุล  รองประธานกรรมการ (คนที่ 2 จากขวา)  ผศ.ดร.ภญ. วิภาพร พนาพิศาล  อนุกรรมการ (ขวาสุด) โดยมอบทุนเป็นครั้งแรก จำนวน 6 ทุน รวม 1.95  ล้านบาทให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ คือ รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์  จากสภาเภสัชกรรม (คนที่3 จากซ้าย), ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์     จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนที่ 2 จากซ้าย), อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา  จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ซ้ายสุด) , ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์  จากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) (คนที่ 4 จากขวา)  และผศ.ดร.ภก.วันชัย ตรียะประเสริฐ  จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 3 จากขวา)  เป็นผู้รับมอบ