โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Kentucky

1 เมษายน ถึง ตุลาคม 2560

อ.ภก.แสง อุษยาพร

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดือนเมษายน : Transplant ID
Preceptor : Donna Burgess, RPh
รายละเอียด : ศึกษาการดูแลรักษาโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ป่วย มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับSolid Organ Transplant และ Bone Marrow Transplant และฝึกทักษะการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพใน antimicrobial stewardshipprogram
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Infectious complications in neutropenic
patients, Infections in solid organ transplant patients, Viral infections, Mycobacterial infections, Fungal infections, Endemic mycoses

เดือนพฤษภาคม : Academic rotation
Preceptor : Craig Martin, PharmD
รายละเอียด : ศึกษาการเรียนการสอนใน College of Pharmacy,University of Kentucky ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต (PharmD) และระดับหลังปริญญา (Post-graduations/Residency)
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Review an original scientific article/manuscript, Discussion of new ID course, Immunization lab, Blood glucose/cholesterol screening lab, A novel teaching tool combined with active-learning to teach antimicrobial spectrum activity, Proven strategies for addressing unconscious bias in the workplace

เดือนมิถุนายน : ID Consults
Preceptor : Katie Wallace, PharmD
รายละเอียด : ศึกษาการดูแลรักษาโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับทีมแพทย์โรคติดเชื้อและเภสัชกรคลินิก รวมถึงห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Ophthalmologic Infections, Nonvalvular cardiovascular device infection, Infections of oral cavity, neck, and head, Intra-abdominal infection, Infective endocarditis, Meningitis and encephalitis, Lower respiratory tract infections

เดือนกรกฎาคม : Research ID
Preceptor : David Burgess, PharmD
รายละเอียด : ศึกษาและร่วมปฏิบัติการในการทดลองทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการวิจัยทางโรคติดเชื้อ
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Time-Kill study, Broth-microdilution, Abstract evaluations, Abstract Writing, Poster presentation

เดือนสิงหาคม : Antimicrobial Stewardship
Preceptor : Donna Burgess, RPh
รายละเอียด : ศึกษาแผนงาน Antimicrobial Stewardshipและเข้าร่วมประชุม ASP committee
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Key stewardship guidelines and upcoming AHRQ stewardship opportunity, ASP journal club, ASP topic discussions

เดือนกันยายน : Elective–Transplant ID, HIV/HCV clinic, Pharmacy
Preceptor : Sarah Cotner, PharmD
รายละเอียด : ศึกษาการดูแลรักษาโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับ Solid Organ Transplantและ Bone Marrow Transplantและศึกษาดูงานผู้ป่วยนอกในคลินิกโรคติดเชื้อ,HIV และ Hepatitis C infectionรวมถึงศึกษาดูงานร้านยา Kroger pharmacy
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Fungal andViral infections in transplants patients, HIV and HCV coinfections

เดือนตุลาคม : 3-8 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมประชุม IDweek 2017, San Diego, California, USA
หัวข้อที่ได้เรียนรู้ : Best Practices for Antimicrobial Stewardship Programs, Serious Bacterial Infections, Multidrug Resistance Organism, Controversies in Antimicrobial Stewardship Programs, New Antibiotics, Dosing Antibiotics in Critically Ill Patients, Stewardship Accreditation Standards in Action, Frequent Barriers in Antimicrobial Stewardship Programs, Combination Therapies for Super-Bugs, Updates in the Management of Transplant Candidates and Recipients