โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฯ ในต่างประเทศ

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม