มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 2,046,800 บาท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (แถวกลางคนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ
ด้านเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภก. จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ (คนที่ 3 จากซ้าย),รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (คนที่ 2 จากซ้าย),ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ อาจารย์ฝ่ายงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ซ้ายสุด),ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(คนที่ 1 จากขวา),ผศ.ดร.ภญ. ชิตชไม โอวาทฬารพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(คนที่ 2 จากขวา),รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คนที่ 3 จากขวา)

(แถวยืนจากซ้ายไปขวา) ภก.วิสิทธิ์พงษ์ อ่อนสมบัติ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,ดร.ภญ.สุนทรี วัชรดำรงกุล,ศ.ศ.ภ.ท.ภญ.ธนิศา เล็กน้อย
เภสัชกรโรงพยาบาลชลบุรี,ดร.ภก.ดนุช ปัญจพล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,ภญ.ชนัฏธิดา เมืองคำ เภสัชกรสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา,ภญ.พัชรินทร์ มิตรสันติสุข เภสัชกรโรงพยาบาลตำรวจ,ดร.ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญกิจ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
ภญ. กิตติยา จันทรธานีวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นายอันโตนิอุส นาเกล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(แถวนั่งหน้าจากซ้ายไปขวา) นายธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,นางสาวชนกนันท์ ใต้แสงทวีธรรม นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,นางสาวณัฏฐณิชา ชูทิพย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,นางสาวอังคณา เสมอสา นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,นางสาวรักชนิตย์ ธิปันแก้ว นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
นางสาวกัญญาภัค เชื้อดี นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายเกริกเกียรติ ต. วัฒนผล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย