หมวด 01 ทุนการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร

อบรมเภสัชกรประจำบ้าน

เข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิชาการใหญ่ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรสอนการปรับขนาดยา vancomycin ให้แก่เภสัชกร ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

วิทยากรสอนในหัวข้อ antibiotic drug resistance ในงานอบรม antibiotic stewardship program ณ โรงพยาบาล พระจอมเกล้า เพชรบุรี

วิทยากรร่วมกับเภสัชกรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการศึกษาดูงานระบบ antibiotic stewardship program

และระบบยา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ต่างชาติ

ร่วมดูแลผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รับประกาศนียบัตร general pharmacy residency