รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดเฉพาะด้านผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

การบรรยาย หัวข้อ Antiarrhythmic Drugs งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่องการบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Disease 2019 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่