โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดการพัฒนาระบบ SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล