มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

จำนวน 48 ทุน เป็นเงิน 2,403,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564