ทุนหมวด 02 งานวิจัย

โครงการชื่อ : งานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สอง
ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากการรักษาสูตรแรก