ทุนหมวด 02 งานวิจัย

1.ชื่อโครงการ : (Proposal Title) มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  จังหวัดอุบลราชธานี