หมวด 01

ข. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และการอบรมวุฒิบัตรผู้มีความรู้
ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพ

กิจกรรมบรรยาย

เรื่อง

Inotropic and Vasopressor drug

โดย

นศภ.ณัฐชยา แบนเพชร รหัสนักศึกษา 08600040

นศภ.ศุภรดา ผ่องศรี รหัสนักศึกษา 08600151

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝึกปฏิ บัติงานผลัดที่2 ระหว่าง 2 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565

ควบคุมโดย

กนกวรรณ ฐิติรัฐอมรกิจ

เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต

เภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเภสัชบำบัด สอนและดูแลการฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาตร์

ภายใต้การดูแลของ

เภสัชกรหญิง รศ.ดร.อ.พรวลัย บุญเมือง

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn University Residency and Practice Program; SURP

 ณ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ภาพประกอบที่ 1 กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง Inotropic and Vasopressor drug โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพประกอบที่ 2 กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง Inotropic and Vasopressor drug ทำหน้าที่ดูแลการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพประกอบที่ 3 เอกสารประกอบกิจกรรมการบรรยาย

เรื่อง Inotropic and Vasopressor drug

ภาพประกอบที่ 4 กิจกรรมแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร

โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า          

ภาพประกอบที่ 5 กิจกรรมแสดงความขอบคุณแก่ผู้ควบคุมการสอน

โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ภาพประกอบที่ 6 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

นำทีมโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บรรยาย