มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560