กิจกรรมมอบทุนเดือนกรกฏาคม 2560

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนยืนกลาง) มอบทุนการศึกษา และทุนวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูลผล คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (คนซ้ายสุด) น.ส. ตัญญุตา ประจงแสงศรี นักศึกษาปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์  และผู้ปกครอง (คนที่ 5 และ คนที่ 3 จากขวา) น.ส.มารยาท เคหะลุน นักศึกษาปีที่ 6 (คนที่ 4 จากขวา) ผู้รับทุนแทน น.ส.ทิพยวรรณ ทองสุข คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.สิริพร  บูรพาเดชะ ผู้ทำวิจัย (คนที่ 2 จากขวา)  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และนางสุภัคพร พงษ์พันธุ์ ฝ่ายประสานงานมูลนิธิฯ (คนขวาสุด)