มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565

เป็นเงิน 2,420,100 บาท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565