หมวด 01

ข. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

และการอบรมวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ