ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาโรคสมองเสื่อม

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ Rivastigmine

ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน