มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์

 ประจำปี 2563

จำนวน 58 ทุน เป็นเงิน 2,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563