มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

เป็นเงิน 2,346,400 บาท

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566