วิสัยทัศน์

เป็นมูลนิธิที่เป็นที่ยอมรับของเภสัชกรทุกสาขาอาชีพในการช่วยสร้างวัฒนธรรมวิชาชีพ เภสัชกรรมให้เข้มแข็ง สามัคคี มีชีวิตชีวา ส่งเสริม  ผลักดันให้วิชาชีพเภสัชกรรมมีความมั่นคง  สง่างาม และเป็นกำลังสำคัญของสังคม

วัตถุประสงค์

 • วัตถุประสงค์ที่ 1

  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร การจัดการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าด้านเภสัช โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและอาชีพแก่เภสัชกรทุกสาขา รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดี

 • วัตถุประสงค์ที่ 2

  ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์

 • วัตถุประสงค์ที่ 3

  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มเภสัชกรเพื่อให้เกิดความสามัคคี

 • วัตถุประสงค์ที่ 4

  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยประสานงานกับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำความรู้ ความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของบุคคล องค์กร และหน่วยงานดังกล่าวมาสร้างแรงกระตุ้น เปิดมุมมองและช่วยพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

 • วัตถุประสงค์ที่ 5

  เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 • วัตถุประสงค์ที่ 6

  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด