คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
  กรรมการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการ
 • นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  กรรมการ
 • นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  กรรมการ