ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนบ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการสร้างอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล

ตัวอาคารเป็นลักษณะอาคารปูนทั้งหลัง ยกพื้นสูง แบ่งเป็น 3 ห้อง โดย 2 ห้องใช้เป็น ห้องสมุด และอีก1ห้องใช้เป็นห้องพยาบาล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพบรรยากาศในการทำงาน

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้ลองทำก่อสร้างเป็นครั้งแรก

โดยมีการเรียนรู้ตั้งแต่การผสมปูน ก่ออิฐ ไปจนถึงฉาบผนัง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

พิธีส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนบ้านเขาขาด โดยมีผู้อำนวยการ กัลยาณี รัตนบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขาด
เป็นผู้รับมอบ และกล่าวให้โอวาท

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่น ปรับภูมิทัศน์ และฐานการเรียนรู้ Brain Base learning (BBL)

การทำฐานการเรียนรู้ BBL

 • รถไฟภาษาอังกฤษ

 • กระโดดช่องจำนวนนับ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวันสาธารณสุข

มุ่งเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยา และการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

 • ซุ้มทำยาดมสมุนไพร : เน้นการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายมาทำยาดมสมุนไพร เพื่อให้เป็นของที่ระลึกและได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 • ซุ้มให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : เบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยมีการแสดงปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเลือกบริโภคได้อย่างระมัดระวังมากขึ้น

 • ซุ้มสมุนไพรปฐมพยาบาล : เป็นซุ้มให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่คนในชุมชนสามารถหาได้ในบริเวณชุมชน และสามารถนำมาเป็นสมุนไพรเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

 • ซุ้มให้ความรู้เรื่องยา
  • ยาเสื่อมสภาพ และการดูฉลากยา : มีการแสดงตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่มีการเสื่อมสภาพ และสอนการดูฉลาก,วันหมดอายุ โดยเป็นการบรรยายด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงเนื้อหาที่จะสื่อสาร และสามารถใช้เภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  • ยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบ : เป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถุกต้องเนื่องจากในชุมชนมีการใช้ยาไม่ถูกวิธี และมีการสับสนระหว่างยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบ การให้ความรู้ในซุ้มนี้จึงมุ่งหวังให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องและลดปัญหาดื้อยาของคนในชุมชน

 • การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น : มีการประสานกับโรงพยาบาลส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งกลุ่ม อสม. และคนในชุมชน โดยมีการตรวจวัดความดัน น้ำตาลในเลือด เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลส่งโรงพยาบาลส่วนตำบลตะเบาะต่อไป

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้ลองปฏิบัติจริงในการวัดความดันโลหิต และตรวจวัดน้ำตาลในเลือด โดยมีพี่ๆจากกลุ่ม อสม. คอยดูและอย่างใกล้ชิด

 • กิจกรรมเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับน้องๆโรงเรียนบ้านเขาขาด

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นการปลูกฝังในเรื่องของน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับทั้งน้องๆโรงเรียนบ้านเขาขาด และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์