โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การออกแบบระบบการประเมินผล

(Designing Assessment System)